M Day Spa

Algemene Voorwaarden

1. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.

2. Afspraken

De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit te melden en/of de afspraak te annuleren. Indien de cliënt dit niet of niet tijdig nakomt kan dit leiden tot het half of geheel in rekening brengen van de gemiste afspraak.

3. Betalingen

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon of website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoord te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens op in een klantensysteem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen, verhuren of vergeven aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt middels AVG.

5. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of anderzijds.
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, kleding, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

6. Diefstal

De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.